Galeria Brama

REGULAMIN Serwisu iwin.malarstwo.org

Administrative burden.JPG
"Administrative burden" by Pizarros - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

 1. DEFINICJE
  1. Serwis iwin.malarstwo.org - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet opublikowaną w domenie iwin.malarstwo.org
  2. Serwisy - oznaczają zorganizowane platformy informatyczno-informacyjne podłączone do sieci Internet zarządzane przez Autora, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści dystrubuowanych przez Autora zasobów sieci Internet.
  3. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług przez Autora.
  4. Autor - Krzysztof Iwin autor, twórca i właściciel Serwisu iwin.malarstwo.org.
  5. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów.
  6. Usługi - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Autora, w tym:
   1. Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) - dotyczy wszystkich stron Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów, w tym:
    1. Kanał RSS,
    2. biuletyn,
   2. Usługi komunikacyjne - umożliwianie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez udostępnienie mechanizmów umożliwiających wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych, w tym:
    1. Forum Serwisu iwin.malarstwo.org - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom wyrażania swoich komentarzy na dany temat, w tym komentarzy do komentarzy wyrażonych przez inne osoby w postaci ich publikacji na wybranych stronach Serwisu iwin.malarstwo.org,
   3. Usługi wyszukiwania - umożliwienie Użytkownikom zdalnego korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach Autora (np. wyszukiwarka informacji zamieszczonych w Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisach, itp.).
   4. Usługi reklamowe - emisja materiałów reklamowych w Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisach na zlecenie Partnerów.
  7. Partner - oznacza podmiot współpracujący z Autorem.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów, zakres odpowiedzialności Autora. oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
  2. Korzystając z Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisach Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
  3. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
  4. Serwis iwin.malarstwo.org i/lub Serwisy udostępniane są na zasadach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5) i 6).
  5. Autor może udostępniać serwisy, w których Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez Partnerów. W przypadku takich serwisów do usług świadczonych przez Autora zastosowanie ma Regulamin, natomiast do usług świadczonych przez Partnerów zastosowanie mają regulaminy szczegółowe udostępniane przez Partnerów na stronach poszczególnych serwisów.
  6. Regulaminy szczegółowe, dotyczące poszczególnych Usług, udostępniane są przez Autora na stronie poszczególnych serwisów, w których Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez Partnerów.
 3. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
   1. hardware,
   2. połączenie z siecią Internet,
   3. przeglądarkę internetową,
   4. inne oprogramowanie wymagane przez usługi.
  2. Autor zastrzega, że w przypadku niektórych serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
 4. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów oraz rozwiązana z chwilą wywołania przez Użytkownika w przeglądarce innego adresu URL.
  2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w pkt II ust. 5) i 6).
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
  2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
  3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
  4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy.
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Autora w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Autora ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z Serwisu iwin.malarstwo.org I/LUB SERWISÓW
  1. Autor zastrzega, że korzystanie z Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
  2. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
  3. Autor nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisach artykułach pochodzących z innych źródeł.
  4. Autor nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Autora
  5. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
  6. Autor zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
  7. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  1. Autor udostępnia w Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisach chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty w Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisach wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
  2. Autor udostępniając w Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisach treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
  3. Autor udostępnia w Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisach treści, do których prawa autorskie przysługują Autorowi, opatrzone znakiem "Copyright © Autor " oraz treści, do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom, co wynika w szczególności z zamieszczonych stosownych not.
  4. Użytkownicy Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
  5. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.
  6. Udostępniając własne treści w Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisach Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Autora udzielają prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.
 9. OCHRONA PRYWATNOŚCI
  1. Autor gwarantuje Użytkownikom Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
  2. Autor w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
  3. W ramach świadczenia niektórych Usług Autor zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
  4. Autor zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.
  5. Autor gromadzi informacje o zachowaniach Użytkowników (również przy użyciu mechanizmu cookies) w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb.
  6. Autor gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
   1. po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi.
   2. w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów aktualnym i potencjalnym Partnerom.
 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Autor zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Krzysztof Iwin zgodnie z obowiązującym prawem.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Autor, chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.
  3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Autora.
  4. Autor zastrzega, że w przypadku zgłaszania Autorowi problemów związanych z korzystaniem z Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa Krzysztof Iwin do przechowywania kopii takiej korespondencji.
 11. EWENTUALNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ INFORMACJA O FUNKCJI I CELU OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH NIEBĘDĄCYCH SKŁADNIKIEM TREŚCI USŁUGI, WPROWADZANYCH PRZEZ Autora DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ UŻYTKOWNIK
  1. Autor zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim przekazanym informacjom przez Użytkowników.
  2. Autor zastrzega, że Użytkownicy są samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów zapewniających dostęp do spersonalizowanych części Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów i/lub Usług, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
  3. W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika.
  4. Autor udostępnia mechanizmy informatyczne w Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisach w celu udostępnienia Użytkownikom zawartości Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2014r.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
  3. Autor zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
  4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Serwisu iwin.malarstwo.org pod adresem http://iwin.malarstwo.org/pl/rules.html.
  5. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu iwin.malarstwo.org i/lub Serwisów po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
  6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. (polityka prywatnosci).
ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ

×